Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które osiągnęły pełnoletność i opuściły następujące rodzaje placówek:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (jeżeli wcześniej przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym)
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy

stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1507, z póź. zmianami).

Opiekunem usamodzielnienia może być, po wyrażeniu zgody:

 • jedno z opiekunów zastępczych,
 • dyrektor placówki rodzinnej,
 • pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 • wychowawca lub pracownik socjalny placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą, która będzie wspierać wychowanka w okresie wchodzenia w dorosłe życie.

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 • zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej,
 • opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia,
 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą, gminą,
 • opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki,
 • zobowiązanie się do aktywnego uczestnictwa w sporządzaniu i realizacji programu usamodzielnienia wychowanka,
 • zobowiązanie się do wspierania wychowanka w trakcie trwania całego procesu usamodzielnienia,
 • w celu realizacji programu usamodzielnienia współpraca z pracownikiem socjalnym PCPR.

Indywidualny program usamodzielnienia opracowany przez wychowanka przy współudziale opiekuna usamodzielnienia to dokument, który określa ważne dla przyszłości wychowanka aspekty.  Program pozwala na zaplanowanie drogi życiowej usamodzielnianego wychowanka, w tym planu kontynuowania nauki, zawiera również zobowiązanie wychowanka do realizacji poszczególnych etapów programu,. Indywidualny program usamodzielnienia zatwierdzony przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie, staje się podstawą do przyznania świadczeń związanych z usamodzielnieniem.

Warunki udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom:

 • wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na 2 miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby,
 • opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, indywidualnego programu usamodzielnienia i złożenie go do zatwierdzenia przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
 • pisemne zobowiązanie usamodzielnionego wychowanka do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy,
 • udokumentowanie podczas wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego trudnej sytuacji dochodowej, tj. spełnienie następującego kryterium: w przypadku osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby usamodzielnianej nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą w przypadku osoby w rodzinie, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (702 zł. na osobę w rodzinie).

W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, poza w/w warunkami niezbędne jest określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki oraz przedkładanie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej.

Pomoc pieniężna:

 • pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowo po zakończeniu nauki w terminie określonym w programie usamodzielnienia)
 • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wypłacana miesięcznie na czas trwania roku szkolnego , a w przypadku studentów na czas trwania roku akademickiego).

Inne formy pomocy:

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (jednorazowo, związana z zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędnych urządzeń domowych, pomocy naukowych, sprzętu, który może posłużyć do podjęcia zatrudnienia oraz sprzętu rehabilitacyjnego).