Grafika z danymi

Projekt „RODZINA BEZ PRZEMOCY”

Od czerwca 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kielcach realizuje w ramach Programu osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023 projekt pn. „RODZINA BEZ PRZEMOCY’’ .

Projekt kierowany jest do osób zagrożonych lub doznających przemocy oraz pracowników pomocowych realizujących działania z obszaru przeciwdziałania przemocy (Członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy).

Głównym założeniem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w powiecie kieleckim poprzez zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Cel projektu wynika z założeń zawartych w powiatowym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar  przemocy w rodzinie na lata 2023-2027 i jest związany z poprawą jakości oraz zwiększeniem dostępności do usług dla  osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie 

Całkowita wartość projektu wynosi 77 000,00 złotych w tym dofinansowanie 51 500,00 złotych oraz wkład własny 25 500,00 złotych.

Zaplanowane działania:

Działanie 1. Indywidualne konsultacje specjalistyczne

Indywidualne konsultacje ze specjalistami: psycholog/specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, lekarza psychiatra. Realizacja wsparcia specjalistycznego będzie prowadzona w formie  – dyżuru jeden raz w tygodniu przez 2 h. Konsultacje będą skierowanie dla kobiet, mężczyzn i dzieci uwikłanych w przemoc. Konsultacje odbywać się będą w siedzibie PCPR w Kielcach lub telefonicznie średnio raz w tygodniu oraz zostanie udostępniony adres email dla osób szukających pomocy specjalistycznej. W wyjątkowych przypadkach spotkanie ze specjalistą będzie mogło odbyć się po wcześniejszym ustaleniu terminu w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej takiego wsparcia. W ramach działania będzie działała linia telefoniczna dla osób szukających pomocy specjalistycznej. Telefon obsługiwany będzie przez psychologa lub specjalistę ds. przemocy, lekarza psychiatrę. 

Działanie 2.  Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi o charakterze terapeutycznym.

Planuje się organizację trzygodzinnych, comiesięcznych spotkań w okresie od lipca do listopada 2023 roku dla 2 grup wsparcia dla osób doznających przemocy dla minimum 20 osób (kobiety i mężczyźni).  

Uczestnicy będą mogli wymieniać się własnymi doświadczeniami, poznawać osoby z podobnymi doświadczeniami, uczyć się odreagowywać stres. Grupę wsparcia prowadzi psycholog lub specjalista ds. przeciwdziałania przemocy oddelegowany do projektu pracownik PCPR . 

Działanie 3. Warsztaty o charakterze edukacyjno – szkoleniowym dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy z elementami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Zaplanowano zorganizowanie dwudniowych warsztatów dla pracowników socjalnych, asystentów rodzin, przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych (30 osób). Warsztaty te mają na celu rozwój kompetencji zawodowych w zakresie pracy z osobami doznającymi przemocy 
i stosujących przemoc.  Dodatkowo przewidziane są warsztaty terapii zajęciowej, które mają na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, odreagowaniu trudnych emocji wynikających z pracy z przemocą. 

Zadanie 4. Weekendowe warsztaty profilaktyczne wzmacniające więzi rodzinne.

W ramach zadania planuje się wynajęcie sali szkoleniowej, zapewnienie noclegu oraz wyżywienia, a także zatrudnienie trenerów do przeprowadzenia warsztatów z zakresu kompetencji wychowawczych i społecznych a także terapeuty zajęciowego.  Planuje się zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. Istotnym czynnikiem jest integracja członków rodzin, która ma znaczenie w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych po trudnym doświadczeniu przemocy. Warsztaty przeznaczone są dla 30 osób rodziców z dziećmi.

Dlaczego taki projekt?

Jak wynika z dokonanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie diagnozy sytuacji przeciwdziałania przemocy w powiecie kieleckim – zjawisko przemocy wciąż utrzymuje się na dość wysokim poziomie. W związku z tym, priorytetem w realizacji projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług. świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Należy podkreślić, że przemoc w rodzinie burzy relacje i więzi rodzinne. 
Często następuje reorganizacja pełnionych ról rodzinnych a osoby doznające przemocy doświadczają stanu tzw. wyuczonej bezradności. Zatem istnieje zasadność, aby wciąż wspierać i rozwijać formy wsparcia dla osób doznających przemocy.

Dane w tabeli wskazują, że zapotrzebowanie wśród mieszkańców powiatu kieleckiego na różne formy wsparcia specjalistycznego jest bardzo duże.

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej – pracownicy socjalni, asystenci rodzin czy przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych – diagnozujący zjawisko przemocy w rodzinie są grupą zawodową narażoną na wypalenie zawodowe. Stąd też, istnieje potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla tej grupy pracowników,  ale też przeciwdziałanie ich wypaleniu zawodowemu i wzmocnieniu motywacji.


Wydarzenia związane z projektem:


Zamówienia związane z projektem:


Konkursy związane z projektem: