Projekt „Myśląc o rodzinie”

„MYŚLĄC O RODZINIE”


Poprawa jakości funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – to główny cel projektu „Myśląc o Rodzinie”, w ramach którego ponad 200 osób otrzyma pomoc. Zaplanowano szereg zsynchronizowanych działań, między innymi: warsztaty dla dzieci, konsultacje małżeńskie, integracyjne wyjazdy, szkolenia, specjalistyczne porady i korepetycje. Projekt zakłada także uruchomienie mieszkań chronionych dla rodziców wychowujących dzieci w kryzysie.

Odbiorcami projektu są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej ich otoczenie w tym rodziny i dzieci:

 • 15 rodzin przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego z terenu gmin: Łopuszno, Masłów, Górno;
 • 200 osób funkcjonujących w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • 6 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, objętych procesem usamodzielniania;
 • 6 rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
 • 3 rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (kryzysie), które z uwagi na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania dzieci muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania.

Dla grupy docelowej w ramach projektu zaplanowano wachlarz działań zapobiegających odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego lub gwarantujących tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiających  podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich:

1. Wsparcie na rzecz osób wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych:

 • konsultacje małżeńskie oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich,
 • warsztaty manualne dla dzieci i rodziców,
 • przeprowadzenie wsparcia Metodą Indukcji Behawioralnej,
 • grupy wsparcia,
 • wyjazdowe warsztaty integracyjne obejmujące diagnozę i wzmocnienie odporności na kryzysy i trudności  życiowe.

2. Wsparcie na rzecz rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej:

 • zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenia dla koordynatorów, superwizje,
 • grupy wsparcia
 • szkolenia dla rodziców zastępczych,
 • wsparcie specjalistyczne na rzecz rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych świadczone w miejscu zamieszkania (psycholog, pedagog, logopeda),
 • warsztaty manualne dla dzieci,
 • przeprowadzenie wsparcia Metodą Indukcji Behawioralnej,
 • wyjazd integracyjny połączony z przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających więzi rodzinne.

3. Uruchomienie 3 mieszkań chronionych dla rodziców wychowujących dzieci w kryzysie oraz wsparcie osób usamodzielniających się:

 • wyposażenie i uruchomienie mieszkań chronionych,
 • zatrudnienie pracownika socjalnego oraz opiekuna mieszkań chronionych,
 • pokrycie kosztów zamieszkania osób usamodzielniających się w dwóch funkcjonujących już mieszkaniach chronionych.

4. Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do wszystkich grup docelowych:

 • poradnictwo specjalistyczne (również w miejscu zamieszkania): psycholog, pedagog, logopeda, radca prawny, specjalista/terapeuta ds. uzależnień, doradca zawodowy,
 • spotkania integracyjne (2 Pikniki) dla uczestników projektu i ich otoczenia,
 • korepetycje dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w projekcie.

Projekt „Myśląc o rodzinie” realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9, Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Partnerami w projekcie są: Fundacja Przystanek-Dziecko, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w: Górnie, Masłowie i Łopusznie.

Okres realizacji projektu:: 01.05.2016r. – 31.12.2018r.
Wartość projektu: 1 481 148,00 zł
Wartość dofinansowania UE: 1 258 975,80 zł.


Wydarzenia związane z projektem:


Zamówienia związane z projektem:


Konkursy związane z projektem: