Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Plakat - opieka wytchnieniowa - dofinansowanie
Plakat – opieka wytchnieniowa – dofinansowanie

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pozyskał środki na realizację ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia,
 • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
Plakat - opieka wytchnieniowa
Plakat – opieka wytchnieniowa

Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 600 286 695, wypełnienie „Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021” i odesłanie formularza na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. Rekrutacja trwa do wyczepiania miejsc.

Pełna informacja na temat programu dostępna jest na stronach internetowych www.gov.pl/web/ rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa–edycja-2021-dla-samorzadow2b oraz www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/18322,Program-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-nabor-wnioskow.html

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach programu opieka wytchnieniowa – edycja 2021 planuje realizację:

Poradnictwa specjalistycznego na rzecz opiekunów osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością mieszkańców powiatu kieleckiego, w tym:

 • Poradnictwo terapeutyczne w formie indywidualnego wsparcia  – 100 h.
 • Grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych na terenie gminy Mniów – łącznie 21 godzin.
 • Poradnictwo psychologiczne min. 100 h .

W sytuacji większych potrzeb w zakresie wsparcia terapeutycznego dodatkowo założono możliwość oddelegowanie psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, który będzie wspierał opiekunów zgodnie z indywidualnymi potrzebami, również w formie wsparcia telefonicznego.

Poradnictwo specjalistyczne będzie realizowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, w miejscu zamieszkania lub w lokalu na terenie gmin.

Podniesienie poziomu dotyczących kompetencji członków rodzin, opiekunów ON w zakresie wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, w tym:

 • Warsztaty z zakresu pielęgnacji oraz zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji w miejscu zamieszkania.
 • Warsztaty z zakresu technik rehabilitacji oraz zajęcia praktyczne z zakresu rehabilitacji w miejscu zamieszkania.

Ważnym elementem nauki rehabilitacji w miejscu zamieszkania jest przedstawienie w ujęciu praktycznym zakresu ćwiczeń służących usprawnieniu funkcji ruchowych osoby z dysfunkcjami. Taka forma przekazania wiedzy jest odpowiednia z uwagi na różnorodność schorzeń i dysfunkcji osób niepełnosprawnych objętych programem. Indywidualne przekazanie wiedzy z zakresu rehabilitacji w miejscu zamieszkania pozwoli na dostosowanie ćwiczeń oraz prezentację technik rehabilitacji na konkretnym przypadku chorobowym. Lepsze przyswojenie wiedzy i bezpieczne wykorzystanie zdobytych umiejętności przez członków rodzin i opiekunów ON.

 • Warsztaty grupowe z dietetykiem poruszające zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz indywidualne konsultacje z dietetykiem.

W ramach programu zaplanowano objąć wsparciem 100 członków rodzin lub opiekunów osób z orzeczoną niepełnosprawnością, z terenu powiatu kieleckiego. Założono realizację łącznie 1 400 godzin opieki wytchnieniowej przy zachowaniu limitu 20 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki) dla każdego członka rodziny, opiekuna.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, zobowiązane są złożyć poniższe dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług:

 • wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, w celu skorzystania z pomocy opieki wytchnieniowej, w związku z realizacją  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
 • Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM*.

W/w dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pok. 36.


Wydarzenia związane z projektem:


Zamówienia związane z projektem:


Konkursy związane z projektem: