Plakat

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla min. 63 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu kieleckiego, w tym:

  • 4 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • 60 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym: min. 30 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Liczba godzin usług asystenckich zaplanowana w 2023 roku na 1 uczestnika, w tym:

  • od 240 godz. do 450 godzin dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • do 240 godzin rocznie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Procedura rekrutacji do Programu:

Warunkiem dołączenia do Programu jest dostarczenie kompletu dokumentów:

  • Karty zgłoszenia do Programu.
  • Kopii orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Oświadczenie uczestnika Programu.
  • Formularza przetwarzania danych osobowych dotyczący realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej” – edycja 2023 – podpisanego przez osobę ubiegającą się o wsparcie oraz osobę wskazaną do realizacji usług asystenckich.

W/w dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pok. 36 do dnia 15.03.2023 roku.

Procedura rekrutacji do Programu: została szczegółowo opisana w „Zasadach rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, przyjętych Zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 16 marca 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 25/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 25 lipca 2023 r.

https://pcprkielce.bip.gov.pl/zarzadzenia-dytektora/zarzadzenie-dyrektora-nr-7-2023.html;

Ważne! 

Uczestnik Programu lub opiekun prawny może wskazać asystenta, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny.

Za członków rodziny uczestnika na potrzeby realizacji Programu, uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta
i posiadaniu przez osobę wskazaną dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

  • Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uwaga!

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

• Zaświadczenia o niekaralności.

• Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
• Pisemna akceptacja rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością osoby asystenta.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod nr tel. 600 286 695

Poniżej linki do stron internetowych Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na których zamieszczono stosowny komunikat o naborze oraz ogłoszenie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023,

https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/ogloszenia/ogloszenia-inne/20365,Rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-Ministra-Rodziny-i-Po.html?search=3560509

Załączniki:


Wydarzenia związane z projektem:


Zamówienia związane z projektem:


Konkursy związane z projektem: