DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW - GRAFIKA

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza nabór do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 80 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu kieleckiego, w tym:

 • 10 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • 70 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym:
  60 osób o stopniu znacznym i 10 osób o stopniu umiarkowanym wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Limit godzin usług asystencji osobistej  finansowanych ze środków funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 •  560 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 240 godzin rocznie dla:
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.”

Procedura rekrutacji do Programu:

Warunkiem dołączenia do Programu jest dostarczenie kompletu dokumentów:

• Karty zgłoszenia do Programu.

• Kopii orzeczenia o niepełnosprawności.

• Informacji o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.

• Oświadczenie uczestnika Programu.

• Podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W/w dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pok. 36 lub w punkcie mieszczącym się przy ul. Stefana Okrzei 18/7 , 25 – 525 Kielce.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością. Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poinformują telefonicznie
o zakwalifikowaniu do Programu.  

W sytuacji zrekrutowania mniejszej od wymaganej liczby uczestników po 28 lutego 2022 roku nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Ważne! 

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny.

Za członków rodziny na potrzeby realizacji Programu uznaje się rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz
z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Uwaga!

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

• Zaświadczenia o niekaralności.

• Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
• Pisemna akceptacja rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością osoby asystenta.

Ważne:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zastrzega sobie możliwość zaproponowania innej od wskazanej przez Uczestnika osoby do świadczenia usług asystenckich w ramach Programu.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod nr tel. 600 286 695.


Wydarzenia związane z projektem:


Zamówienia związane z projektem:


Konkursy związane z projektem: