Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

dofinansowano-ze-srodkow

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pozyskało środki w wysokości 818 244,00 złote ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Zaplanowano w ramach programu organizację wsparcia dla 70 osób niepełnosprawnych:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma na celu:

 • Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
 • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych;
 • Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.;
 • Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • Załatwianiu spraw urzędowych;
 • Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Program zakłada możliwość realizacji usług asystenta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin (zegarowych) miesięcznie.

W przypadku dużej ilość chętnych PCPR w Kielcach będzie brał pod uwagę w pierwszej kolejności osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z usług asystenta, lub ich opiekunowie prawni zobowiązane są złożyć poniższe dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług:

 • wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia Uczestnika do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, w celu skorzystania z pomocy asystenta, w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
 • W/w dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pok. 36.

Załączniki:


Wydarzenia związane z projektem:


Zamówienia związane z projektem:


Konkursy związane z projektem: