Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Powiat Kielecki realizuje w 2023 roku pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program w 2023 roku obejmuje Moduł I i Moduł II.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 2. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu),
 3. Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu),
 4. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu).
 5. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 6. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku lub ruchu),
 7. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 8. Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku),
 9. Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu),
 10. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.
 11. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 12. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 13. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera
  lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 14. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 15. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 16. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 17. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • przerwa w nauce (dotyczy Modułu II).

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I: od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku.

MODUŁ II:

 • od 1 do  31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • do dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia  https://sow.pfron.org.pl/

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w załączniku do Uchwały 14/2023 Zarządu PFRON z dnia 2 lutego 2023 r.  „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2023  roku” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach www.pcprkielce.pl.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (zakładka Aktywny Samorząd 2023) oraz w siedzibie tut. Centrum ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce.

WNIOSKI DO POBRANIA – AS 2023

Szczegółowe informacje można uzyskać:

MODUŁ I w pok. 38, 39, 122 lub pod numerami tel. 41 200 17 02, 41 200 17 04, 41 200 17 05.

MODUŁ II w pok. 122, poziom 1, lub pod numerem tel. 41 200 17 05.


Archiwum: