Procedura przyznawania i realizacji dofinansowania na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób niepełnosprawnych

  1. Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę w orzeczeniu o niepełnosprawności lub orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu 03-L lub 03-L wraz z symbolem 04-O lub symboli równoważnych stosowanych we wcześniejszych orzeczeniach. W przypadku orzeczenia, w którym brak jest zapisu dotyczącego przyczyny niepełnosprawności, schorzenia te winny być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty wystawionym na druku stanowiącym załącznik do wniosku.
  2. Dofinansowania udziela się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, który powinien zostać złożony do PCPR w Kielcach wraz z dodatkową dokumentacją.
  3. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza– przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
  4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
  5. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dofinansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody. Wykaz dostępny na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: http://bip.kielce.uw.gov.pl (zakładka Biuro Obsługi Klienta -realizacja ustawy o języku migowym).
  6. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej ( przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego).

WNIOSKI