Zarządzenie dyrektora w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn: Piknik rodzinny „Razem z Ukrainą” realizowanego w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWS) w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Data opublikowania: 18 maja 2023


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy