Zarządzenia  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu” adresowanego do uczestników projektu” pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Data opublikowania: 17 lipca 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”