Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.W związku z realizacją projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Data opublikowania: 12 października 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”