Zapytanie ofertowe na zorganizowanie pobytu dzieci w bawialni dla uczestników projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zapytanie ofertowe – Bawialnia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Data opublikowania: 10 lipca 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”