Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie: walizki edukacyjnej zawierającej atrapy narkotyków oraz substancji psychoaktywnych, a także gadżetów odblaskowych zwiększających  bezpieczeństwo poruszania się na drodze, dla uczestników projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie walizki edukacyjnej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Data opublikowania: 16 czerwca 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”