Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-remontowych dwóch łazienek w mieszkaniach chronionych w Chęcinach przy ul. Białego Zagłębia 1, które to roboty zrealizowane zostaną w ramach projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 – wykaz oświadczeń
Załącznik nr 4 – Przedmiar robót
Załącznik nr 5 -Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 6 – Wzór kosztorysu ofertowego

Data opublikowania: 13 sierpnia 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”