Zapytanie ofertowe na organizację plenerowych warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu i ich otoczenia realizowanych w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Data opublikowania: 13 marca 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”