W związku z realizacją projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

Data opublikowania: 12 września 2022


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy