Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów manualnych organizowanych w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Data opublikowania: 30 stycznia 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”