Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów z oprogramowaniem oraz dodatkowych urządzeń peryferyjnych w ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

Data opublikowania: 17 stycznia 2023


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy