Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka polskiego jako języka na poziomie komunikatywnym dla dorosłych obywateli Ukrainy – uczestników projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Data opublikowania: 28 października 2022


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy