Zaproszenie do przedstawienia wstępnej oferty na zorganizowanie wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla  rodzin uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Przedstawiona oferta cenowa będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Data opublikowania: 18 kwietnia 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”