Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługę poradnictwa świadczonego przez terapeutę ds. uzależnień dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Data opublikowania: 27 lipca 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”