XX spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy
XX spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy

O szeroko rozumianej współpracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w kontekście możliwości  płynących z konkursów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na spotkaniu 22 lutego 2018 roku wiele miejsca poświęcono na analizę działań możliwych do realizacji przy współpracy różnych jednostek i instytucji w ujęciu konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyskutowano także na temat potrzeb i specyficznych trudności wynikających z uwarunkowań poszczególnych grup. 

Szczególną uwagę skupiono również na formach przekazu informacji pomiędzy jednostkami funkcjonującymi na poziomie powiatu kieleckiego w zakresie działań projektowych na rzecz klientów pomocy społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Zebranie zespołu zakończyła wymiana doświadczeń w realizacji projektów w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. 

Data opublikowania: 28 lutego 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”