Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej na naszej stronie internetowej, w zakładce projektu Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej w zakładce konkurs ofert oraz w zakładce konkursy.

Unieważnienie

Data opublikowania: 20 lipca 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”