W ramach pilotażu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w dniu 16 września 2014r. została zorganizowana wizyta studyjna do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej.

Wyjazd ten  miał na celu zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, oraz pokazanie historii utworzenia spółdzielni socjalnej w Gminie Bieliny.W wizycie uczestniczyło pięć rodzin wielodzietnych z gminy Bieliny, będących beneficjentami w/w  projektu.

Uczestnicy mogli od kuchni zobaczyć jak tworzono dane miejsce pracy oraz porozmawiać o trudnościach i sukcesach jakie można napotkać prowadząc własną działalność gospodarczą.

W pierwszej części wyjazdu rodziny zwiedziły Średniowieczną Osadę, w której czas cofa się o kilka stuleci. W Osadzie zlokalizowane są drewniane chatki z XII/XIV w. które w interaktywny sposób ukazują życie Słowian i ich pracę. Na każdym stanowisku można zapoznać się z innym rzemiosłem i wcielić się w rolę słowiańskiego rzemieślnika tj. garncarza, tkacza, kowala czy rymarza.

Integralną częścią wyjazdu studyjnego była konferencja w Karczmie Izba Dobrego Smaku prowadzona przez Dyrektora Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich- Panią Annę Łubek, która z ogromna pasją i zaangażowaniem opowiadała uczestnikom o powstaniu Osady Średniowiecznej oraz o pasji osób pracujących w Osadzie.

W kolejnej części konferencji usłyszeliśmy Panią Annę Lewandowską- Prezes Zarządu Spółdzielni ,,Pod Jodłami”, utworzonej przez młode i aktywne panie – mieszkanki Gminy Bieliny. Cztery z nich były uczestniczkami projektu „Własna firma szansą na lepsze jutro”, realizowanego przez Gminę Bieliny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wszystkie działania spółdzielni  nawiązują do oferty  turystycznej  i kulturalnej  Gminy Bieliny. Działalność Spółdzielni Socjalnej „Pod Jodłami” opiera się głównie na wykorzystaniu potencjału kulturalno- przyrodniczo- historycznego Gór Świętokrzyskich Gminy Bieliny. Głównymi gałęziami działalności są: działalność cateringowa i gastronomiczna, produkcja i sprzedaż pamiątek, wykonywaniu prac porządkowych, usługi sprzątania, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych (działalność rozrywkowa, edukacyjna) działalność promocyjno-edukacyjna  w zakresie prezentacji średniowiecznych warsztatów rzemieślniczych i rękodzieła.

Wizyta studyjna zainicjowana została przez pracowników GOPS Bieliny po sukcesie wyjazdu o podobnym charakterze, zorganizowanym na terenie Gminy Masłów. Już podczas poprzedniej wizyty beneficjenci pilotażu wykazywali duże zainteresowanie tematem ekonomii społecznej oraz działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek. Nie bez znaczenia pozostawała również forma przekazywanej wiedzy. Możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami oraz zwiedzanie obiektów pozwoliły uczestnikom na szczegółowe poznanie dobrych stron prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zwięczeniem cyklu wizyt studyjnych będzie wyjazd do Bałtowa – zaplanowany na dzień 27.09.2014r.

Data opublikowania: 17 września 2014


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”