Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót remontowo-budowalnych dwóch łazienek w mieszkaniach chronionych w Chęcinach w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

Informacja o unieważnieniu postępowania – remont łazienek

Data opublikowania: 21 lipca 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”