Pierwsze z dwóch szkoleń zaplanowanych dla osób sprawujących pieczę zastępczą zostało przeprowadzone 19 października bieżącego roku w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

W ośmiogodzinnych zajęciach dotyczących m.in.: stawiania granic, motywowania, stosowania wzmocnień, nagród i kar, wzięło udział 20 opiekunów zastępczych. Zostali oni zapoznani z takimi zagadnieniami jak: style wychowania, postawy rodzicielskie, skuteczna komunikacja, umiejętność radzenia sobie ze stresem.  

Prowadząca szkolenie przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej podstawy teoretyczne, następnie uczestnicy zajęć mogli przybliżyć własne spostrzeżenia związane z poszanowaniem praw i potrzeb dzieci. Przykłady tych działań stały się rozległym polem do dyskusji na forum grupy. Z opinii opiekunów wynikało, że wychowanie jest procesem dającym mnóstwo satysfakcji, jednak stanowi także wyzwanie. Często więc można spotkać się z wieloma problemami, których konsekwencje mogą zaburzyć proces socjalizacji dziecka. Prowadząca zwróciła uwagę na sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz przekazała praktyczne wskazówki postępowania w takich okolicznościach. 

Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia opiekunowie wypełnili ankietę sprawdzającą wiedzę na temat wychowania dzieci oraz młodzieży. Uczestnicy zgodnie przyznali, że zwiększyła się ich świadomość związana z osiąganiem zaplanowanych celów wychowawczych oraz edukacyjnych. Uzyskana wiedza pozwoli więc na analizę mocnych oraz słabych stron, co może implikować łatwiejsze kształtowanie kompetencji wychowawczych. 

Data opublikowania: 25 października 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”