W ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” zorganizowano i przeprowadzono dwa szkolenia. Pierwsze pn.: „Szkolenie dla osób świadczących usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w środowisku” dla 3 asystentów osób niepełnosprawnych oraz drugie pn.: „Szkolenie dla kandydata na świadczenie usług opiekuńczych w środowisku” dla 7 opiekunek środowiskowych. Zadanie zostało zrealizowane przez Centrum Kształcenia Kadr CK EDUKACJA w Kielcach. 

Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia dostosowane do potrzeb poszczególnych grup. Opiekunowie środowiskowi oraz asystenci ON mogli w sposób profesjonalny otrzymać wiedzę na temat reakcji emocjonalnych i funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Ponadto został poruszony ważny aspekt związany z radzeniem sobie ze stresem (techniki relaksacji) oraz asertywnością. Psycholog prowadzący zajęcia zapoznał uczestników z metodami skutecznej komunikacji ukierunkowanej na budowanie relacji i tworzenie klimatu bezpieczeństwa oraz ze sposobami wzmacniania poczucia własnej wartości, czy też podnoszenia odporności psychicznej podopiecznych i opiekunów.  

Poruszono również specyficzne dla danej grupy zagadnienia, m.in. problemy geriatryczne, typowe zachowania osób dotkniętych chorobą, organizacja wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również z metodami stymulacji rozwoju osób z autyzmem. Każda z grup przeszła kurs „Pierwszej pomocy w nagłych przypadkach”. 

Usługi asystenckie podniosą jakość życia osób niepełnosprawnych objętych projektem poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz, w części przypadków, stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. 

Po zakończeniu szkolenia asystenci i opiekunowie będą potrafili m.in. stosować praktyczne metody w pracy z osobami z niepełnosprawnością, zastosować przedmedyczne czynności ratownicze, wykonywać pomiary podstawowych parametrów życiowych, właściwie rozpoznawać sytuację społeczną rodziny i jej dysfunkcje oraz stawiać właściwą diagnozę społeczną. 

Data opublikowania: 12 września 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”