Wyjazd nad morze, korepetycje, finansowanie remontów domów, szkolenia, zakup wyprawek szkolnych, wsparcie psychologa – to tylko niektóre z działań w ramach pilotażowego projektu „SCHEMATOM STOP ! „.

Przez cały miniony rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach wraz gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w Masłowie i Bielinach realizowało pilotażowy projekt „SCHEMATOM STOP!” W szereg działań włączyły sie także instytucje działające na rzecz osób wykluczonych – m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Centrum Interwencji Kryzysowej, wsparcia w realizacji przedsięwzięć udzieliły również – Komenda Miejska Policji w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Urząd Gminy w Masłowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wójtostwie, Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie.

– Przy tak szerokiej koalicji mogliśmy zaplanować szereg działań służących wsparciu beneficjentów projektu i wypracować  skoordynowany system  współpracy różnych instytucji  na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – mówi Anna Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach. Przypomina ona, że w projekcie, który finansowany był ze środków Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (w wysokości 652 tys. zł), uczestniczyło dziesięć rodzin z gmin Bieliny i Masłów. Z każdą z nich został podpisany kontrakt, w którym precyzyjnie określono zadania dla wszystkich członków rodziny.

– Podstawowymi kryteriami wyboru rodzin do projektu  były – wielodzietność,  bezrobocie oraz korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej – wylicza Anna Bielna. – Spotkaliśmy się  także z takimi problemami jak niskie kompetencje rodzicielskie, uzależnienia czy niepełnosprawność.
– Wartością tego projektu jest nie tylko pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem, ale także zdobycie przez naszych pracowników socjalnych nowych doświadczeń, zaznajomienie się w nowatorskimi metodami  pracy z klientem – mówi Małgorzata Sarnecka, kierownik GOPS w Bielinach. Podkreśla ona, że niezwykle cenne jest wypracowane w ciągu minionego roku partnerstwo między instytucjami uczestniczącymi w projekcie.

Wśród wielu efektów całorocznego projektu bez wątpienia istotna jest integracja rodzin.
– Większość z nich przez całe swoje życie nie była na wspólnym wyjeździe, tymczasem dzięki projektowi „SCHEMATOM STOP!” nasze rodziny odpoczywały w Rewalu, odwiedziły Zakopane czy Bałtów. A przecież w taki właśnie sposób buduje się więzi – dodaje Małgorzata Sarnecka.
Monika Dolezińska-Włodarczyk –wicewójt gminy Masłów (a do niedawna kierownik GOPS w tej gminie) zwraca uwagę, iż projekt skierowany był do wszystkich członków rodziny – jeśli jeden z nich borykał się z bezrobociem, to wsparcie skierowano nie tylko do niego, ale i do współmałżonka oraz dzieci.
– Dla każdej z tych osób dopasowano konkretną pomoc – tłumaczy Monika Dolezińska-Włodarczyk. – Dzieci mogły liczyć np. na korepetycje z przedmiotów, które sprawiają im trudności, dorośli brali udział w szkoleniach, które zwiększały ich szanse na rynku pracy, udało się także doposażyć mieszkania. W szereg działań włączyło się również najbliższe otoczenie rodzin uczestniczących w projekcie.

Uczestnicy projektu zgodnie chwalą działania, w których brali udział w minionym roku. Agnieszka Pisarczyk z Wiśniówki w gminie Masłów dzięki projektowi rozpoczęła studia licencjackie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

– Na naukę nigdy nie jest za późno – mówi z uśmiechem pani Agnieszka, która ma już za sobą pierwszy semestr. Jej rodzina otrzymała także materiały na remont domu, dzieci – szkolne wyprawki i możliwość skorzystania z korepetycji z języka polskiego, angielskiego i matematyki.
– Wspaniale będziemy wspominać wakacyjny wyjazd nad morze, zżyliśmy się bardo z innymi rodzinami, wiem, że teraz mogę na nie liczyć – podkreśla Agnieszka Pisarczyk.

O tym czym jest bezinteresowne wsparcie przekonała się Joanna Iwan-Kot z Lechowa w gminie Bieliny. W ramach projektu otrzymała ona materiały na prace remontowe w domu.- Jakaż była moja radość, gdy zjawili się u mnie panowie uczestniczący w projekcie i  zaoferowali pomoc przy wylewkach w łazience i podmurowaniu stropu – mówi pani Joanna, która samotnie wychowuje trójkę dzieci.

Jak podkreśla – gdyby drugi raz pojawiła się możliwość uczestniczenia w podobnym projekcie, nawet przez chwilę by się nie zastanawiała.

– Gdyby przeliczyć na pieniądze te wszystkie działania, w których uczestniczyliśmy, to wyszłaby taka kwota, która z pewnością wykracza poza moje możliwości finansowe – mówi Joanna Iwan-Kot. Ona sama dzięki projektowi uczestniczyła w kursie na prawo jazdy, dzieciaki mogły chodzić na basen, do kina i korzystały z korepetycji, a w ich domu pojawiły się nowe meble.

– Różnorodność działań zaplanowanych w ramach projektu dała możliwość indywidualnego podejścia do każdego z beneficjentów i zaplanowania przedsięwzięć skierowanych do konkretnego odbiorcy – podkreśla Anna Bielna. – I tak na przykład  zorganizowaliśmy terapię dziecka z zespołem Aspergera czy lekcje gry  na instrumentach klawiszowych dla jednego z uczestników.

Mieszkańcy gmin Bieliny i Masłów wzięli udział w szeregu kursów (m.in. obsługi klas fiskalnych, prawa jazdy, baristy),  przeprowadzono także warsztaty z zakresu kreowania wizerunku (wraz z poradami fryzjerki i makijażystki), dzieciaki uczestniczyły w półkoloniach „Lato z robotami”, beneficjenci odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne „Nad Wodą” w Ciekotach, Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej, Bałtów.

– Z 330 godzin korepetycji skorzystały 22 osoby, zakupiliśmy także pomoce dydaktyczne i  wyprawki szkolne, a tygodniowy pobyt nad  morzem w Rewalu połączony był z warsztatami aktywnego poszukiwania pracy  i interpersonalnymi – dodaje dyrektor PCPR w Kielcach.

Integracji rodzin służył październikowy festyn w Lisowie, wyjazd do Zakopanego i spotkanie wigilijne. Niezwykle cennym doświadczeniem był warsztaty umiejętności wychowawczych.

– Dzięki projektowi udało nam się głębiej wejść w problemy rodzin i zdiagnozować ich potrzeby – mówi Małgorzata Sarnecka, a Monika Dolezińska-Włodarczyk dodaje, że współpraca z instytucjami zaangażowanymi w projekt dała wymierne efekty np. w postaci  organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

– Pilotażowa realizacja projektu „SCHEMATOM STOP!” na terenie powiatu kieleckiego przyczyniła się do zacieśnienia współpracy między instytucjami zaangażowanymi w działania i wzrostu wiedzy pracowników w zakresie kompetencji instytucji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wypracowaliśmy nowe metody działań, co z pewnością przełoży się na poprawę jakości świadczonych usług – podsumowuje dyrektor Anna Bielna. – Rodziny, uczestniczące w pilotażu, otrzymały kompleksowe wsparcie, będące odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Beneficjenci zdobyli nowe umiejętności i doświadczenia, wzmocnili poczucie własnej wartości oraz pogłębili relacje i więzi w rodzinie. Część osób znalazła zatrudnienie. Jedna z rodzin usamodzielniła się i nie korzysta już ze wsparcia pomocy społecznej.

Data opublikowania: 9 marca 2015


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”