plakat - Centrum Usług
plakat - Centrum Usług

Działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. z Dz. U. 2020r., poz. 1057, z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych adresowanych do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Załączniki:

Zarządzenie dyrektora doxc

Zarządzenie dyrektora pdf

Ogłoszenie wyników doxc

Ogłoszenie wyników pdf

Data opublikowania: 23 marca 2021


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”