Zapraszamy osoby niepełnosprawne aby zgłaszały się do wzięcia udziału w projekcie pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach projektu zaplanowano organizację w szczególności:

  • Usług asystenta osoby niepełnosprawnej / usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi świadczone m.in. w zakresie pomocy: w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania – dowóz samochodem przystosowanym do przewozu ON, w zakupach przy udziale ON, w załatwieniu spraw urzędowych, komunikowaniu się z różnymi instytucjami, w zorganizowaniu czasu wolnego, wspieraniu w czynnym udziale w życiu społecznym,
  • Zajęć rehabilitacyjno – usprawniających
  • Poradnictwa specjalistycznego w tym psychologicznego, prawnego oraz konsultacji psychiatrycznych.

Podstawowe wymagania dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o udział w projekcie w tym o korzystanie z asystentury:

  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – kopia (Wskazana niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym i osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi)
  • Zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin powiatu kieleckiego premiowane pochodzenie z gmin Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra, które przystąpiły do realizacji projektu.
  • Posiadanie dochodu poniżej 150% kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy Społecznej w wysokości dla osoby w rodzinie 771  zł netto, oraz dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł netto ( wzór oświadczenia podczas rekrutacji)
  • Wypełnienie arkusza diagnostycznego ( wzór podczas rekrutacji).

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z koordynatorem usług asystenckich:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 600 286 695 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  7.15-15.15
  • e-mail: kurtek.a@pcprkielce.pl

Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach , ul. Wrzosowa 44 w Kielcach, Ośrodkach Pomocy Społecznej z następujących gmin: Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra. W terminach wcześniej ustalonych i podanych do wiadomości w siedzibach OPS.

Data opublikowania: 4 września 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”