Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021r.

Data opublikowania: 5 lipca 2021


Dotyczy projektu:

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021