Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r.

Data opublikowania: 5 lipca 2021


Dotyczy projektu:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021