Zmobilizować rodzinę do aktywności, wspierać ją w pokonywaniu problemów – to główne założenia programu „Schematom STOP!”, który realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Powiat kielecki znalazł się wśród 20 samorządów średniego szczebla, które w 2015 r. kontynuować będą pilotażowy projekt „Schematom STOP!” W tyk roku partnerami przedsięwzięcia będą gminy: Bieliny i Masłów oraz Łopuszno. Ta ostatnia gmina pojawiła się w projekcie po raz pierwszy.

– Do udziału w projekcie zaprosiliśmy dziesięć rodzin, połowa z nich uczestniczyła już w ubiegłorocznych działaniach, z pozostałymi pracować będziemy po raz pierwszy – mówi Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. – Każdą z tych rodzin zapytaliśmy o ich oczekiwania, najważniejsze trudności, z którymi borykają się i możliwości ich rozwiązania.

Główne kryteria wyboru rodzin to wielodzietność i  bezrobocie, ale w ślad za tymi problemami idą kłopoty finansowe, wychowawcze i zagrożenie wykluczeniem społecznym.

– Dla wielu z tych rodzin wakacyjny wyjazd czy nawet wspólne wyjście do kina pozostają w sferze marzeń. Nie stać ich na wspieranie swoich dzieci w dziedzinie edukacji, nie mają one także dostępu do poradnictwa, a potrzeba pomocy terapeutycznej jest ogromna – dodaje Anna Bielna. – Naszym zadaniem jest dokładnie rozpoznać potrzeby każdej z rodzin i skierować konkretną pomoc, która pozwoli jej wyjść z kręgu pomocy społecznej.

Najważniejszym założeniem jest, by na rodzinę spojrzeć  jak na całość, bowiem jeśli np. jedno lub dwoje dorosłych nie pracuje, to rzutuje to na osoby żyjące pod jednym dachem. Ale to nie wszystko – do wsparcia znajdującej się w kryzysie rodziny zaproszone zostanie także najbliższe otoczenie –  sąsiedzi czy krewni. Może ich zainteresowanie i pomocna dłoń okażą się niezwykle istotne w przezwyciężaniu problemów. Wsparciem przy realizacji projektu służyć będą także policja, parafie, instytucje rynku pracy czy placówki oświatowe. Powstaną również grupy samopomocowe oraz wolontariat, których zadaniem będzie wspieranie rodzin.

Z każdą rodziną, która wyraziła gotowość uczestnictwa w projekcie, zostanie podpisany kontrakt, w którym określono zadania do wykonania. Rodziny mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie w ramach Mobilnych Grup Interdyscyplinarnych, do zadań których należy opracowanie rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej oraz bezpośrednia współpraca z rodzinami. Podobnie jak i w ubiegłym roku działać będzie także Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę, natomiast nowością w tegorocznej edycji są wizyty studyjne w powiecie, który również realizuje projekt „Schematom STOP!”

Program aktywizacji obejmuje cztery moduły: pozazatrudnieniowy (dający możliwość sfinansowania  szkoleń i kursów), społeczny i integracyjny (wspieranie kompetencji związanych z funkcjonowaniem  w społeczeństwie, rodzinny (wypracowanie pozytywnych relacji rodzinnych) oraz sportowy i kulturalny. W ramach projekty przewidziano m.in. wyjazdy wakacyjne, wyjścia do kina czy na basen, finansowanie korepetycji czy zajęć językowych, integrację rodzin, kursy i szkolenia, terapię i specjalistyczne poradnictwo, pomoc materialną np. na zakup wyposażenia. Zaplanowano także festyn integracyjny.

Realizacja projektu potrwa do końca września.

– Cieszymy się, że powiat kielecki został wybrany do kontynuowania projektu „Schematom STOP!” To bardzo cenne przedsięwzięcie, które służy rodzinom znajdującym się w kryzysie – mówi Bogdan Gierada, członek Zarząd Powiatu w Kielcach. – Najważniejsze założenie projektu to usamodzielnienie się rodzin oraz wypracowanie skutecznych narzędzi, które służą temu, by rodzina wyszła z kręgu pomocy społecznej. Ważny jest również aspekt wzmacniania współpracy różnych instytucji. 

Data opublikowania: 12 maja 2015


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”