Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie jest partnerem w projekcie „Centrum Usług – Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. W ramach realizacji zadań projektowych powołano na terenie gminy rodzinę wspierającą.

Kandydaturę na pełnienie tej funkcji zgłosili Państwo Ilona i Mirosław Picheta. Dnia 12 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Kierownikiem GOPS Panem Mariuszem Łuszczyńskim a Państwem Iloną i Mirosławem Picheta. Wsparciem objęta zostanie jedna rodzina z terenu Gminy Łopuszno, w której występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. Podstawowym zadaniem rodziny wspierającej będzie nauka, kształtowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych w rodzinie wspieranej. Pomoc ale nie wyręczanie, pobudzanie i motywowanie do przezwyciężania trudności. Poprawa jakości rodzicielstwa gwarantować powinna bezpieczny i stabilny dom. Dziękujemy za podjęcie się tego zadania i mamy nadzieję, że współpraca z rodziną wspieraną przyniesie spodziewane efekty. 

Data opublikowania: 16 września 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”