Skuteczne zabezpieczenie potrzeb rodzin, a  w  szczególności żyjących w nich dzieci poprzez podejmowanie wszystkich możliwych działań profilaktycznych, terapeutycznych, interwencyjnych zmierzających do poprawy sytuacji życiowej w środowisku naturalnym – to główne założenia Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy realizowane w projekcie „Myśląc o Rodzinie”.

Spotkania zespołu odbywają się raz w miesiącu. Od początku projektu zorganizowano 18 spotkań z przedstawicielami i pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bodzentynie,  Piekoszowie i Chmielniku, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Kielcach oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy z terenu powiatu kieleckiego. 

Spotkania opierają się na wielopłaszczyznowym sposobie podejścia do poszczególnych problemów: wspólne badanie przypadku, zespołowe pojmowanie decyzji, wykraczające poza pojedyncze możliwości i kompetencje, a także konieczność systemowej i kompleksowej współpracy środowisk pomocowych – wymiany informacji, spostrzeżeń w zakresie rozwiązywania problemów. To stanowi zaplecze merytoryczne i wsparcie emocjonalne nie tylko dla rodzin, ale również dla osób, które na co dzień samodzielnie realizują zadania pomocowe. 

Spotkania Zespołu służą wypracowaniu wspólnego planu pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia. Zespół analizuje oddziaływanie poszczególnych metod wsparcia realizowanych przez specjalistów zaangażowanych w pracę z rodziną i dzieckiem oraz szuka rozwiązań zapobiegania dezintegracji rodziny wykorzystując doświadczenie i potencjał wynikający z pełnionej funkcji zawodowej.

Takie działanie wymaga pełnego uczestnictwa i współpracy członków zespołu, którzy wnoszą swoją wiedzę, umiejętności oraz zdolności w pracę zespołową. Członkowie zespołu odpowiedzialni za realizację własnych ról zawodowych, jednocześnie uczą się brać pod uwagę zadania i odpowiedzialność innych. Wykorzystują swoje kompetencje oraz formy wsparcia i pomocy rodzinom jakiej mogą udzielić, lub udzielają oni sami, instytucje, które reprezentują podejmują na rzecz uczestników projektu dodatkowe działania profilaktyczne i informacyjne, co służy podniesieniu jakości świadczonego wsparcia i wypracowaniu nowych metod pracy.

Jednym z takich działań podejmowanych przez Panią Anetę Litwin Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach jest kształtowanie postaw i wartości u młodzieży, poprzez: przybliżenie tematyki odpowiedzialności karnej, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny, przedstawienie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania oraz szkodliwości społecznej uzależnień. Kolejnym jest inicjowanie akcji edukacyjnych dla dzieci i rodziców podczas spotkań integracyjnych w zakresie  bezpieczeństwa i ruchu drogowego.

Dodatkowo propozycję zaangażowania potencjału zawodowego przedstawiły również Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne działające na terenie powiatu kieleckiego przybliżają rodzicom i opiekunom uczestniczącym w projekcie zakres zadań realizowanych przez poszczególne poradnie, tematyki najczęściej występujących zaburzeń wśród dzieci oraz zasad orzecznictwa i kierunków współpracy z placówkami edukacyjnymi w zakresie dostosowania poziomu nauczania do indywidualnych potrzeb dzieci.

Dziękujemy za zaangażowanie instytucji w pracę interdyscyplinarną oraz wspólne działania na rzecz grupy docelowej, pozwalające efektywnej wspierać rodziny. 

Data opublikowania: 13 lutego 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”