Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku pn. „Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS,  Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”.

Data opublikowania: 29 grudnia 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”