Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2020r na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu” pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem hipoterapii jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka w możliwym do osiągnięcia zakresie w tym: poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji przestrzennej, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, rozwijanie samodzielności, zwiększenie poczucia własnej wartości,  relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych, zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych, zwiększenie możliwości lokomocyjnych i zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą. 

W projekcie przewidziano realizację 600 godzin hipoterapii (1200 zajęć) dla uczestników projektu, ze względu na odziaływanie psychoterapeutyczne. Hipoterapia jest formą rehabilitacji wieloprofilowej, oddziałowującej jednocześnie psychomotorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie na dzieci. 

Załączniki:

Data opublikowania: 24 lipca 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”