Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu” adresowanego do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Data opublikowania: 17 maja 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”