Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania  publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu”, adresowanego do uczestników projektu pn.: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

Data opublikowania: 26 czerwca 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”