Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Data opublikowania: 18 grudnia 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”