Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Data opublikowania: 5 lipca 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”