W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021 projektu pozakonkursowego pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner Wiodący Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach (25-211) oraz Partnerzy:

Oświadczają, że zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przez okres 28 miesięcy, tj. do 30.04.2024 r.

Szczegóły w załączniku:

Data opublikowania: 18 lutego 2022


Dotyczy projektu:

Trwałość projektów