Realizacja projektu „Schematom STOP!” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach posłużyła jako przykład dobrych praktyk.

W ramach realizacji projektu systemowego „Schematom STOP!” Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, który realizowany był przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, powstała publikacja podsumowująca podejmowane działania.

Opracowanie pod nazwą „Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej” powstało dzięki uwagom i refleksjom osób zaangażowanych w realizację projektu „Schematom STOP!” Warto podkreślić, że zawiera ono propozycje  dotyczące współpracy instytucji pomocy społecznej integracji oraz  instytucji rynku pracy w zakresie  tworzenia i funkcjonowania  powiatowych zespołów koordynujących współpracę na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W publikacji można znaleźć także wiele interesujących informacji na temat współpracy różnych instytucji w zakresie pomocy społecznej, narzędzi  pracy socjalnej z rodziną wielodzietną oraz sposobów rozwiązywania problemów podopiecznych pomocy społecznej.

– Ucieszyło nas bardzo, że w tej interesującej publikacji działania naszej placówki zostały przywołane  jako przykład dobrych praktyk – mówi Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Spośród 39 powiatów, które realizowały pilotaż, cztery – w tym powiat kielecki – zostały przywołane jako przykłady dobrych praktyk.

Według autorów opracowania to właśnie powiat kielecki opracował najobszerniejszy koszyk usług.

Autorzy publikacji wśród rezultatów pilotażowego programu „Schematom STOP!” wymieniają m.in. elektroniczny diagram ścieżki  zawodowej obrazujący możliwości wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. Został on umieszczony na stronach internetowych gminnych ośrodków pomocy społecznej w Masłowie i Bielinach oraz PUP i PCPR w Kielcach. Doceniono także utworzenie Centrum dla Rodzin, w którym organizowano warsztaty dla uczestników projektu, poradnictwo specjalistyczne, korepetycje, kursy i szkolenia oraz powstanie elektronicznego informatora o jednostkach działających na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podpisano również porozumienie pomiędzy PCPR a siedmioma gminami powiatu kieleckiego dotyczące tworzenia  i współpracy zespołów interdyscyplinarnych, których celem będzie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty”

– Jak podkreślono w publikacji realizacja w powiecie kieleckim pilotażowego programu przyczyniła się do ożywienia współpracy między instytucjami działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nastąpił także znaczny wzrost wiedzy wśród pracowników w zakresie wzajemnych kompetencji – podkreśla Anna Bielna. – Wypracowano nowe metody pracy, co bez wątpienia przyczyniło się do poprawy jakości usług.

Data opublikowania: 28 grudnia 2015


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”