Mieszkania chronione treningowe zostały utworzone w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w latach 2016-2018 przez Starostwo Powiatowe/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS,  Oś 9 – Włączenie społeczne  i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Lokale mieszczą się przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w miejscowości Podzamcze 46, gmina Chęciny. Ulokowane są na parterze i I piętrze, połączone wspólną klatką schodową. W każdym z mieszkań znajduje się łazienka, kuchnia oraz korytarz oddzielający poszczególne pomieszczenia. Dwa mieszkania posiadają 3 pokoje, natomiast jedno 2 pokoje. Powierzchnia mieszkań to : 49,82m2 , 48,18m² i 45,76m2. Wyposażenie mieszkań stanowią meble oraz podstawowy sprzęty gospodarstwa domowego.

Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym mogą składać rodziny spełniające kryteria:

  • posiadanie dzieci,
  • konflikty w rodzinie,
  • brak własnego mieszkania lub odpowiednich warunków lokalowych,
  • korzystanie ze wsparcia rzeczowego lub/i specjalistycznego GOPS,
  • stały dochód,
  • pozytywna opinia ośrodka pomocy społecznej o rodzinie oraz braku uzależnień od alkoholu i środków odurzających.

Wniosek składany jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach przez  właściwy  Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z pozytywną  opinią.

Zasady, które regulują pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych zawarte są w załączonym „Regulaminie mieszkań chronionych treningowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Podzamczu 46, gmina Chęciny”.

Informacji w przedmiotowej kwestii udziela Kierownik Referatu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej PCPR w Kielcach Pani Sylwia Piotrowska od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 telefonicznie 200-17-06, osobiście ul. Wrzosowa 44 poziom O, pok. 40.

Regulamin mieszkania

Data opublikowania: 11 lutego 2019


Dotyczy projektu:

Trwałość projektów