Metoda Indukcji Behawioralnej – narzędzie wspierania rodzin
Metoda Indukcji Behawioralnej – narzędzie wspierania rodzin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach projektu „ Myśląc o rodzinie” prowadzi wsparcie dla rodzin innowacyjną Metodą Indukcji Behawioralnej (MIB). Wsparciem jest objętych 15 rodzin zastępczych głównie spokrewnionych z powiatu  kieleckiego m.in. z gmin Bodzentyn, Masłów, Sitkówka- Nowiny, Zagnańsk. 

Trenerzy pracujący z rodzinami to koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i psychologowie , którzy na co dzień pracują z tymi rodzinami otaczają ich opieką i służą pomocą.

W  związku z tym rodziny znają prowadzących  i mają do nich zaufanie, a trenerzy wiedzą, które obszary są priorytetowe w funkcjonowaniu danej rodziny.

MIB stanowi przykład metody realizowanej w naturalnym środowisku rodziny, której istota pozwala na usprawnienie, utrwalenie poszczególnych obszarów życia rodziny oraz wzmacnianie mocnych stron rodziny. Dodatkowy atut prowadzenia MIB w środowisku naturalnym rodziny to możliwość natychmiastowego wykorzystania przez członków rodziny – w naturalnych warunkach domowych – zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania MIB. Dzięki MIB wzmacniane są więzi i poczucie wspólnoty wśród członków rodziny poprzez m.in. wspólne spędzanie czasu wolnego, wzbudzanie i podnoszenie poziomu samoświadomości w zakresie potrzeby i konieczności wzajemnej współpracy wewnątrzrodzinnej.

Rola trenera sprowadza się do edukacji rodziny w zakresie metody oraz towarzyszeniu i wspieraniu w toku jej realizacji. Głównymi odpowiedzialnymi za metodę pozostają członkowie rodziny, którzy są w nią zaangażowani. MIB wpisuje się w system pomocy rodzinom jako skuteczne narzędzie wspierania rodzin w ich codziennym życiu.

Data opublikowania: 17 kwietnia 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”