Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uczestniczących w projekcie „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 0 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

Data opublikowania: 13 sierpnia 2019


Dotyczy projektu: