Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert 
na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. Piknik rodzinny „Razem z Ukrainą” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse 
na zatrudnienie.

Data opublikowania: 28 kwietnia 2023


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy