Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na usługę poradnictwa logopedycznego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w wyznaczonym terminie tj. do dnia 19.07.2016 do godz. 10,00 nie wpłynęła żadna oferta.

Data opublikowania: 21 lipca 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”