Dotyczy: zapytania Ofertowego na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków edukacyjnych – będących odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Data opublikowania: 19 września 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”